Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Wydział Kryminalny

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr odmów wszczęć

Rejestr osób podejrzanych

Rejestr osób pokrzywdzonych

Rejestr Informacji - osób informujących WK

Rejestr postępowań rejestrowych

Rejestr wniosków dot. zabezpieczenia majątkowego

Rejestr ewidencji telegramów

Rejestr środków odurzających 

Dziennik korespondencji wpływającej

Książka doręczeń przesyłek do PR w Wolsztynie

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Zeszyt odpraw Wydziału Kryminalnego

Zeszyt wyjazdów ponadpowiatowego zespołu Techników Kryminalistyki

 

Wydział Prewencji

Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach

Książka wydawania broni z pododdziału

Książka wydawania sprzętu do służby

Ewidencja czasu i wyników pełnienia służby zewnętrznej

Rejestr spraw o wykroczenia

Rejestr meldunków informacyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych

Rejestr badań urządzeniem kontrolno-pomiarowym do określenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Rejestr nakazów doprowadzeń

Książka osób zatrzymanych w PDOZ

Książka przebiegu służby w PDOZ

Książka osób zatrzymanych bez osadzenia w PDOZ

Książka kontroli służby po godzinach

Elektroniczna książka dozorów

Dziennik telegramów przychodzących

Dziennik ewidencji notatników służbowych

Skorowidz osób posiadających zakaz kierowania pojazdami (rowerzyści)

Rejestr MKK i kart PRD 5

Ewidencja faksów

 

Wydział Ruchu Drogowego

Książka służby Wydziału Ruchu Drogowego

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr notatników

Książka pracy urządzenia kontrolno - pomiarowego Rapid 1A

Książka pracy urządzenia kontrolno - pomiarowego Rapid 2A

Książka pracy urządzenia kontrolno - pomiarowego K-15  

Rejestr wydanych decyzji

Rejestr MK

Rejestr „RUWD”

Rejestr „RUWD – poza KPP Wolsztyn”

Rejestr kontroli MK

 

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Rejestr korespondencji wpływającej do KPP w Wolsztynie

Rejestr korespondencji wychodzącej z KPP w Wolsztynie

Rejestr przyjęć intersantów w sprawach skarg i wniosków

Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich

Dziennik korespondencji sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie

Dziennik odpraw Zespołu Zadaniowego KPP w Wolsztynie

Rejestr Skarg i wniosków

Rejestr rozkazów personalnych

Ewidencja faksów

Książka kontroli służby

Dziennik przepisów KGP

Dziennik przepisów MSW

Dziennik przepisów KWP w Poznaniu

Dziennik przepisówKPP w Wolsztynie

Rejestr pakietów wysłanych za pośrednictwem Poczty Spec

Dziennik ewidencji wyjazdów służbowych

 

Zespół ds. Ochrony Onformacji Niejawnych

Książka doręczeń dokumentów niejawnych

Książka ewidencji przyjęć

Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych

Dziennik ewidencji wykonanych materiałów kancelaryjnych

Zeszyt kontroli wejść i wyjść

Dziennik wykonanych kopii, odpisów i wypisów

Rejestr wydanych przedmiotów

Dziennik przepisów KGP, KWP w Poznaniu i KPP w Wolsztynie

Dziennik zamówień na powielanie dokumentów

 

Posterunek Policji w Przemęcie

Książka służby

Rejestr kontroli MK  

Rejestr MK

Książka kontroli obiektu

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Teczka osób informujących

Zeszyt przyjęć interesantów w sprawach uwag i wniosków dot. pracy policjantów

Książka narad i odpraw oraz rozliczeń policjantów

Książka kontroli (wewnętrzna)

Rejestr korespondencji wychodzącej

Rejestr PJ i DR

Dziennik ewidencji notatników służbowych

 

Posterunek Policji w Siedlcu

Książka służby

Zeszyt przyjęć interesantów w sprawach uwag i wniosków dot. pracy policjantów

Zeszyt rozliczeń i narad służbowych dla policjantów PP Siedlec

Rejestr PJ

Rejestr DR

Rejestr kontroli MK

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Książka kontroli obiektu

Rejestr MKK

Dziennik ewidencji notatników służbowych PPS

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2013
Data modyfikacji : 26.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Adamczyk KPP Wolsztyn
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Adamczyk
do góry